Privacy

Koper/bezoeker sluit een overeenkomst met Prettige Evenementen BV door verkrijging van een ticket en/of betreding van de locatie. Hierdoor verleent de bezoeker toestemming en/of is bezoeker zich bewust dat door of namens Prettige Evenementen BV in het kader van de openbare orde, toezicht en veiligheid van personen en eigendommen videobeelden gemaakt worden van de bezoeker. Deze persoonsgegevens worden verzameld, vastgelegd en verwerkt door de organisatie en niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel. Intrekking van onderhavige toestemming na het sluiten van deze transactie geeft geen recht tot restitutie van enig bedrag aan bezoeker.

De Organisator wijst bezoeker erop dat tijdens en op de locatie van het Evenement beeld – en/of geluidsopnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s mede ten doel de veiligheid van personen en goederen te waarborgen gedurende het Evenement. - De Organisator is gerechtigd in geval van (dreigende) calamiteiten, overtredingen en/of misdrijven aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie het beeld- en- geluidmateriaal af te staan of te gebruiken ten behoeve van opsporing en vervolging. - Door de verkrijging van een Ticket van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement, verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming in de zin van de Auteurswet tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisator of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschap enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.