Drank gooien naar podium

De koper/bezoeker zal zich onthouden van het gooien/werpen van bier, dranken of enige andere voorwerpen van welke aard dan ook richting het podium met het kennelijke doel de optredende artiest te raken of in diens richting te werpen. De organisator is bij overtreding van dit verbod gerechtigd de koper/bezoeker terstond van de evenement locatie te doen verwijderen en verwijderd te houden zonder dat koper/bezoeker restitutie van de entreegeld of vergoeding van enige andere schade kan verlangen.

De organisator is voorts bij overtreding van voormeld verbod gerechtigd zonder ingebrekestelling een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete te verhalen op koper/bezoeker van € 5.000,00 (vijfduizend euro ) of een hoger bedrag indien de daadwerkelijk geleden schade door de organisator hoger blijkt (waaronder uitdrukkelijk, maar niet beperkt tot de schade als gevolg van het staken van het optreden van de betreffende artiest, zijnde de prijs van inhuur (gage) van de artiest, omzetderving en/of reputatieschade).